RODO

 

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

 

 

25 maja 2018 weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych W/w Rozporządzenie zwane RODO.

Celem RODO jest ochrona danych osobowych osób fizycznych

oraz ujednolicenie zasad przetwarzania w Unii Europejskiej.

Nasza firma prowadzi działalność, w której swiadczymy usługi a przez to przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych.

Jako administrator danych osobowych przekazujemy Państwu zasady ich przetwarzania oraz informujemy o prawach jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Willa PIRS s.c W.Perz,I. Łukasiak z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulskiej 40 .

Można się z nami kontaktować:

*listownie pod w/w adresem

*mailowo: info@hotel-pirs.pl

*telefonicznie: +48 22 667 75 91

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane:

*osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG

*naszych klientów, dostawców, kontrahentów i usługodawców

*osób, które są pracownikami lub pracownikami naszych kontrahentów

*osób, które nabywają nasze produkty i usługi jako konsumenci

*kandydatów do pracy w Willa PIRS s.c

Celem przetwarzania danych jest :

*zawarcie i wykonanie umowy(podstawa przetwarzania – art.6 ust. 1 lit. B RODO)

*dochodzenie roszczeń ( podstawa przetwarzania – art.6 ust. 1 lit. B RODO)

*wystawianie i przechowywanie faktur

(podstawa przetwarzania – art.6 ust. 1 lit. B RODO)

Dane osobowe pozyskujemy:

*osobom , które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

*podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. banki

* firmom świadczącyn dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, obsługe księgową i podatkową oraz IT

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane :

*dane do celów zawarcia i wykonania umowy-do momentu wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań

*dane do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – przez czas wymagany przepisami prawa

*dane w celu oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów – do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań.

Informujemy, że:

*możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej

*przetwarzając dane nie dokonujemy profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do:

*dostępu i sprostowania danych

*usunięcia danych

*ograniczenia przetwarzania danych

*przenoszenia danych

*cofnięcia zgody

*wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

*do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

 

Z poważaniem

Izabela Łukasiak

 

Willa Pirs - ul.Regulska 40, Warszawa - Ursus, tel. 22 667 75 91 | Restauracja Ursus